கொடுத்த வாக்குறுதி அனைத்தையும் நிறைவேற்றவில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மோடி70